Home » Magie van A-Z

Magie van A-Z: Woordenboek magie

A

Aarde

Een van de vier klassieke elementen uit de oude Griekse filosofie, een systeem toegeschreven aan  Empedocles (ca. 495-ca. 435 v.Chr.) met de oerelementen Vuur, Lucht, Water en Aarde. Ook in de Chinese, Indiase en Tibetaanse elementensystemen komt Aarde voor. In de astrologie en de tarot wordt het gezien als vrouwelijk element. In de westerse astrologie wordt het gerelateerd aan de aardetekens Stier, Maagd en Steenbok. In de tarot wordt Aarde vertegenwoordigd door Munten (ook: schijven of pentakels genoemd).

Agrippa

De zelfgekozen magische naam van Heinrich Cornelius von Nettesheim. Hij werd bekend als astroloog, kabbalist, alchemist en magiër. Zijn belangrijkste en invloedrijkste werk over occultisme was De occulta philosophia libri tres (Drie boeken over occulte filosofie) uit 1533.

Akashakroniek (van het Sanskriet akasha: uitspansel)

Een van oorsprong hindoeïstische opvatting over het bestaan van een alles doordringend medium, 'ether' genoemd of het 'vijfde element.' In deze kroniek zouden alle gebeurtenissen die ooit hebben plaatsgevonden, elke gedachte en emotie voorgoed bewaard worden in een 'astraal licht'. Er zouden verschillende manieren zijn om toegang te krijgen tot deze bron van het verleden, de toekomst en alle menselijke kennis: door meditatie (bijvoorbeeld met tarotkaarten), yoga, gebed, visualisatie en trance. De Akashakroniek wordt soms vergeleken met Jungs collectief onbewuste.

Alchemie 

Een van de drie traditionele wetenschappen van de westerse esoterie, samen met astrologie en magie. Alchemie stelde zich in het westen ten doel de 'Steen der Wijzen' te vinden, die gewone metalen kon omzetten in edele metalen en waarmee een levenselixir kon bereid worden.Alchemie wordt wel gezien als speculatieve voorganger van scheikunde.

Alchemist

Beoefenaar van alchemie. Voorbeelden zijn Nicolas Flamel, Agrippa en Paracelsus.

Alkahest

Een hypothetisch universeel oplosmiddel dat gelijk welke substantie, goud inbegrepen, zou kunnen oplossen. Alchemisten zochten er soms hun hele leven lang naar, omdat ze dachten dat het sterk geneeskrachtige eigenschappen zou bezitten. De term zou in de 16e eeuw bedacht zijn door de Zwitserse arts Paracelsus, naar analogie met Arabische woorden zoals alkali. Paracelsus' recept voor Alkahest was gebaseerd op bijtende kalk, alcohol en potas. Hij was ervan overtuigd dat het gezochte element, het alkahest, in feite de Steen der wijzen was. Een praktisch probleem dat zich zou stellen bij het aanmaken van alkahest, was dat het alles zou oplossen, waardoor het niet in een recipiënt kon worden klaargemaakt, vermits dit dan ook zou ontbinden. De filosoof Eirenaeus Philalethes beweerde dat Alkahest, dat hij ook 'dubbel mercurium' noemde, echter alleen samengesteld materiaal zou oplossen. In de moderne tijd wordt water soms een 'universeel oplosmiddel' genoemd, omdat het door zijn chemische polariteit een groot aantal substanties kan oplossen.

Altaar

Verhoogde plaats waar gewijde, heilige voorwerpen worden geplaatst en waarvoor rituelen worden uitgevoerd. Op een heksenaltaar zijn (in ieder geval) de volgende voorwerpen aanwezig: athame, kelk, pentakel en staf.

Amulet

Biedt bescherming en behoedt je voor gevaar. Veel gebruikt als amulet zijn: (edel)stenen, muntjes, tekeningen, ringen, religieuze objecten, planten en (delen van) dieren. Zelfs woorden worden gebruikt als 'amulet' (zie ook mantra, Pa Kua en toverspreuk). Een amulet wordt vaak verward met een talisman.

Antropologie

De academische discipline die zich als studie van menselijk gedrag bezighoudt met zowel de biologische evolutie van de homo sapiens als alle aspecten van de menselijke cultuur. Haar onderzoeksveld is dus zeer breed, temeer omdat ze over elk onderwerp een geografisch en historisch overzicht wil bieden.


Aradia

Een godin uit de Europese folklore. geboren uit een incestueuze verhouding tussen Lucifer (de Lichtbrenger) en de godin Diana (de Maan). Ze is vooral bekend geworden dankzij het boek Aradia or the gospel of the witches (Aradia, of het evangelie van de heksen) van Charles Leland, gepubliceerd in 1899. Zij wordt door wat dit boek over haar zegt ook gezien als de voornaamste lerares die de magische kunsten doorgaf aan de heksen op aarde. In heksenkringen wordt zij nog altijd vereerd als 'de Godin'.

Archetype

Archetypen zijn Inhouden uit Carl Gustav Jungs "collectief onbewuste". Deze Zwitserse arts en psycholoog omschreef ze als overgeërfde, onbewuste ideeën en beelden. Archetypen hebben te maken met overleving van de menselijke soort op instinctief niveau. Het zijn aangeboren neigingen die het individuele bewustzijn vormen en transformeren. De archetypen die het collectief onbewuste vormen, zijn volgens de analytische psychologie van Jung herkenbaar in universele verhalen, dromen en mythen.

De vijf belangrijkste archetypen van Jung zijn de persona, de anima, de animus, de schaduw en het Zelf. Archetypen zijn volgens Jung van groot belang bij de vorming van onze persoonlijkheid en oefenen op onbewust niveau invloed uit op ons gedrag. Andere voorbeelden van archetypen zijn "de oude wijze" (man of vrouw), "het onschuldige kind", en natuurarchetypen als vuur, oceaan, rivier, berg.

Arthur

Legendarische Britse koning. Er worden verschillende plaatsen met koning Arthur in verband gebracht. Hoewel de thema's, gebeurtenissen en personages van de Arthur-legende sterk verschillen van tekst tot tekst, diende Geoffrey of Monmouths versie van de gebeurtenissen vaak als uitgangspunt voor latere verhalen. Veel elementen, persoanges en incidenten die nu een integraal onderdeel zijn van de Arthurlegende verschijnen reeds in Geoffrey's Historia (ca.  1136), waaronder Arthurs vader Uther Pendragon, de tovenaar Merlijn, Arthurs vrouw Guinevere, het zwaard Excalibur, Arthurs conceptie bij Tintagel, zijn laatste gevecht tegen Mordred in Camlann, en laatste rustplaats in Avalon. De 12e-eeuwse Franse schrijver Chrétien de Troyes voegde daar Lancelot en de Heilige Graal aan toe.

Athame

Een ceremonieel mes, meestal met een zwart handvat. Het is het belangrijkste rituele werktuig of het magische hulpmiddel dat wordt gebruikt in ceremoniële magische tradities en door volgelingen van neopaganisme, hekserij en satanische tradities.De voorschriften verschillen van coven tot coven, maar doorgaans is het mes niet bedoeld om te snijden en is dus niet scherp. De athame staat voor het element lucht.

Ascendant

In de westerse astrologie het punt van de dierenriem dat op het moment van een geboorte aan de oostelijke horizon staat. In een horoscoop(tekening) begint het eerste huis in de Ascendant. Het teken tegenovergesteld aan de Ascendant is de Descendant. Astronomisch gezien is de Ascendant het snijpunt van horizon en ecliptica. Vaak wordt met Ascendant ook verwezen naar het teken waar de cusp van het eerste huis in valt. Vandaar dat het "het rijzende teken" genoemd wordt.

Aspect

In de astrologie de hoek die twee punten in een horoscoop in boogggraden en -minuten met elkaar maken. Die punten stellen de positie van planeten en andere hemellichamen voor, alsook andere bijzondere punten zoals Ascendant en Midhemel.


Astrologie

De studie van de bewegingen en de posities van hemellichamen als voorspellende methode voor menselijke zaken en aardse gebeurtenissen. Een analyse van een geboortehoroscoop levert volgens astrologen ook informatie op over toekomstige ontwikkelingen en gebeurtenissen . De voorspellende astrologie maakt gebruik van een heel gamma technieken.

Aura

Een gekleurde uitstraling of energieveld dat een menselijk lichaam of een dier of object zou omsluiten. Het wordt in verschillende spirituele tradities gezien als het etherisch lichaam, naast het fysieke lichaam. Helderzienden en beoefenaars van holistische geneeskunde beweren vaak dat ze de grootte, kleur en het type trilling van een aura kunnen zien.

Azande

Een Afrikaanse volksstam uit Centraal-Afrika. De antropoloog Edward Evans-Pritchard publiceerde in 1927 voor zijn doctoraat een studie over de rol die hekserij speelde bij de Azande. Hij kwam tot het inzicht dat hekserij hun hele samenleving beheerste en reguleerde, zoals hun landbouw, hun filosofie, de manier waarop ze met elkaar omgingen en het verklaren van ongelukken en ziekten. Het boek dat in 1937 over deze studie werd gepubliceerd kreeg de titel "Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande" en wordt nu beschouwd als een van de belangrijkste vroege studies over hekserij.

 

 

B

Bijna-dood-ervaringen

Ervaringen gerapporteerd door een persoon die bijna stierf, of die een klinische dood ervoer en vervolgens weer tot leven kwam.

Boek der schaduwen

Een boek met magische en religieuze teksten van de wicca en andere heidense heksentradities. Het bevat gewoonlijk voorschriften voor rituele magie alsook de ethiek en filosofie van de wicca. Meer specifiek refereert het aan het boek dat elke heks in de loop van haar leven moet samenstellen met haar persoonlijke bezweringen en spreuken.

Gerald Gardner, de "vader van de wicca", introduceerde het 'Book of Shadows' in zijn Bricket Wood Coven, waar hij kandidaat heksen een initiatie gaf. Hij claimde dat het een soort persoonlijk 'kookboek' met spreuken en bezweringen was die de eigenaar ervan hadden geholpen, en dat nu gekopieerd en aangevuld moest worden door de heksen die hem opvolgden.

Bovennatuurlijk

Wat behoort tot een orde van wezens en dingen die de natuur en de menselijke zintuigen overstijgen. Wordt meestal met het goddelijke of het magische in verband gebracht.

C

Cartomancie

Voorspellen met kaarten, zoals tarot.

Chinese astrologie

Chinese astrologie is gebaseerd op traditionele astronomie en kalenders. In tegenstelling tot de westerse vorm berekent de Chinese astrologie niet de posities van de zon, de maan en de planeten op het tijdstip van geboorte. Soms wordt wel overeenkomst gezocht tussen de 12 'sterrenbeelden' van het westen met de 12 dierentekens van de Chinese astrologie, maar die vallen toch niet helemaal samen. Bovendien gaat het in de westerse vorm om een verdeling van het jaar in 12 tekens, terwijl bij de Chinezen elk jaar een teken krijgt toebedeeld, te beginnen vanaf het Chinese Nieuwjaar. Een maandcyclus tegenover een jaarcyclus dus.

Collectief onbewuste

Volgens de analytische psychologie van Carl Gustav Jung een onbewuste mentale 'basisstructuur' van de mens als soort, een opslagplaats van primitieve beelden die verwijzen naar het vroegste stadium van de psyche.

Deze latente 'beelden' erfde de mens van zowel menselijke als dierlijke voorouders: ze zijn biologisch overgedragen door wat Jung geheugensporen in de cortex noemde. Zo zijn wij gepredisponeerd om angst voor slangen en duisternis te hebben, omdat onze primitieve voorouders deze angsten generaties lang hebben gekend. Het is met deze theorie dat Jung zich van Freud onderscheidt, die immers ook al begrippen als bewust, onbewust en verdringing hanteert. De inhouden van het collectief onbewuste noemt Jung archetypen.

D

John Dee

De wetenschapper, astronoom en wiskundige John Dee (1527 - 1608)  raakte ook betrokken bij alchemistische experimenten om geesten of engelen op te roepen. Dee schreef (onder andere) The Book of Enoch, de tekst werd in trance gedicteerd door Edward Kelly. Dee trok de horoscoop van Mary Tudor en werd onder Elizabeth I de koninklijke astroloog.

Demonologie

De christelijke studie van demonen of het geloof daarin. Demonologie speelt een grote rol in de manier waarop in de westerse samenleving naar heksen, hekserij en aanverwante zaken wordt gekeken. Demonologie vond plaats op universiteiten die ook een rol speelden bij de processen rondom hekserij. Demonologie was erg belangrijk tijdens de heksenvervolgingen, de processen treden op in gebieden waar de 'misdaden tegen de goddelijke wil' beschreven waren. In Europa was de beschrijving niet eenduidig, zo spelen in Engeland vooral de gezellen een rol, terwijl op het vasteland vooral de sabbat en de wilde orgieën werden genoemd. In verschillende periodes wordt in hetzelfde gebied vaak op een andere manier gekeken naar maleficium, terwijl in eenzelfde periode weer anders gekeken wordt naar maleficium in verschillende gebieden. Publicaties zorgden soms voor massaprocessen, voorbeelden zijn de Malleus Maleficarum, De la démonomanie des sorciers, Disquisitiones Magicarum en Witchfinder General.

Droomanalyse

Voor zowel Freud als Jung waren dromen duidelijke manifestaties van het onbewuste. Jung onderscheidde behalve de dromen die terug te voeren zijn op persoonlijke ervaringen echter ook een andere categorie: dromen die geen raakvlak lijken te hebben met de leefwereld van de patiënt.

Sommige dromen lijken uit een andere wereld te komen omdat ze betrekking hebben op een diepere laag van de psyche, uit een laag van het onbewuste die onpersoonlijk is: het collectief onbewuste met de archetypen. Jung was het ook niet eens met Freuds stelling dat alle droomsymbolen vermomde weergaven zijn van verdrongen wensen. Voor hem waren droomsymbolen, net zoals andere symbolen, een soort boodschappen uit het onbewuste waar we naar zouden moeten luisteren omdat ze ons de kans geven tot individuatie (het proces waarbij de persoonlijkheid geïntegreerd wordt). Dromen kunnen volgens Jung ook wijzen op verwaarloosde ('ongedifferentieerde') aspecten van de psyche. Hun functie is dus het streven naar herstelling van het psychisch evenwicht.

Duivelsteken

Het duivelsteken ('stigma diabolicum') of heksenteken noemde men in de 16e en 17e eeuw het teken dat de duivel zou aanbrengen op het lichaam van de heks als een verzegeling van haar of zijn belofte van gehoorzaamheid aan hem. Die tekens zouden zijn verborgen op geheime plaatsen zoals onder de oogleden, in de oksels en in de lichaamsholten.

Mensen die beschuldigd werden van hekserij werden grondig onderzocht op aanwezigheid van deze tekens. Littekens, moedervlekken, natuurlijke oneffenheden en ongevoelige plekken op de huid die niet bloedden werden gekwalificeerd als duivelsteken. Uit overgeleverde gegevens blijkt dat de slachtoffers vaak onder foltering bekenden duivelstekens te hebben.

E

Exorcisme of duiveluitdrijving

Een bezweringsritueel om boze geesten te dwingen een object, plaats of persoon te verlaten. Degene die in bezit is genomen door de kwaadwillende entiteit wordt 'bezeten' genoemd.

Hoewel dit meestal van mensen wordt gezegd, kan het bij exorcisme ook gaan om levenloze voorwerpen waarin de boze geest is gevaren. Ook dan wordt uitdrijving noodzakelijk geacht.
Het ritueel komt bijvoorbeeld in christelijke, islamitische en joodse tradities voor en bestaat erin de demonen te verdrijven die de personen in hun macht hebben. In de rooms-katholieke Kerk is uitdrijving en het benodigde ritueel zorgvuldig geregeld door het canoniek recht.

F

Filius Philosophorum

Filius Philosophorum (Latijn voor filosofenkind, dat wil zeggen: gemaakt door de ware studenten van de filosofie) is een alchemistisch symbool. In sommige alchemistische teksten wordt het gelijkgesteld met de steen der wijzen (lapis Philosophorum), maar in andere heeft het zijn eigen symbolische betekenis. Andere termen voor de filius Philosophorum zijn filius sapientiae ("kind van wijsheid"), infans NOSTER ("ons kind") en infans solaris ("zonnekind"). De filius Philosophorum wordt op verschillende manieren afgebeeld. Voorbeelden hiervan zijn de getransformeerde hermafrodiet Hermes, het kind van de Rode Koning en de Witte Koningin (de Zon en de Maan), het kind van het ei, en de Orion met de drie vaders. De filius Philosophorum was ook een van de Jungiaanse archetypen geanalyseerd door de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung.

 

Flamel, Nicolas

Een gereputeerd Frans alchemist en kopiïst aan de universiteit van Parijs. Hij werd geboren in Parijs of in Pontoise omstreeks 1330, en stierf in Parijs rond 1418. Hij kreeg na zijn dood de reputatie van succesvol alchemist door zijn zoektocht naar de Steen der wijzen. Volgens de legende zou Nicolas Flamel op deze manier samen met zijn vrouw Perenelle, die ook een alchemist was, onsterfelijkheid hebben bereikt en nu nog ergens rondlopen.

Formicarius

De Formicarius, ('De Mierenhoop') is een lange, moraliserende verhandeling in de vorm van een dialoog tussen een theoloog en een student. Johannes Nider schreef het in de periode 1435-1437 tijdens het Concilie van Bazel. Het werd gedrukt in 1475 en is het tweede gedrukte boek ooit waarin hekserij wordt besproken.

G

Geestesverschijningen

Fenomenen die vaak worden toegeschreven aan geesten en die worden aangetroffen op plaatsen waarvan wordt aangenomen dat een overleden persoon die heeft bezocht, of die in verband staan met de vroegere bezittingen van de persoon.

Geomantiek of geomantie

Mogelijk de oudste voorspelmethode. In sommige Afrikaanse culturen wordt het werpen van stenen en het tekenen van willekeurige figuren in het zand al eeuwenlang als orakelmethode gebruikt. De zo ontstane figuren worden dan volgens een bepaalde methode geïnterpreteerd.

Gilles de Rais

Geboren in 1404, was een Frans edelman die zijn faam vestigde in verschillende veldslagen en aan de zijde van Jeanne d'Arc vocht. Hij werd een van de machtigste mannen van Frankrijk. Hij kreeg ook interesse in satanisme, in de hoop kennis, macht en rijkdom te verwerven met de hulp van duivel. Hij werd later beschuldigd van ontvoering, marteling en het vermoorden van meer dan 140 kinderen en werd in 1440 veroordeeld en opgehangen.

The Golden Bough 

De studie 'De Gouden Tak' van James Frazer werd voor het eerst gepubliceerd in 1890. Het is een antropologisch werk dat een sterke invloed uitoefende op zowel intellectuelen als kunstenaars die geïnspireerd werden door Frazers theorieën over vruchtbaarheidscultussen. Het werd heruitgegeven in 12 delen die tussen 1907 en 1915 verschenen. Heel wat gebruiken en rituelen werden nu zoals Frazer deed geïnterpreteerd als magische handelingen die bedoeld waren om bijvoorbeeld het groeien van gewassen en het kweken van dieren te garanderen. Deze theorie werd ook toegepast op de Europese hekserij en dan met name in het werk van Margaret Murray.

Golden Dawn

De orde van de Golden Dawn was een 19e-eeuwse organisatie die zich toelegde op het occulte en paranormale die haar  grootste bloei kende in de jaren 1888 tot 1900, met  bekende leden zoals William Butler YeatsAleister Crowley en Bram Stoker.

Grimoire

Een grimoire is een boek met magische teksten, zeg maar een soort magisch handboek. Grimoires omvatten doorgaans instructies over hoe magische objecten te maken zoals talismannen en amuletten, hoe te werk dient te worden gegaan bij magische spreuken, bezweringen en waarzeggerij, en hoe bovennatuurlijke entiteiten zoals engelen, geesten en demonen opgeroepen worden. Veelal wordt aangenomen dat de boeken zelf magische krachten bezitten.  De bloeitijd van deze geschriften was tussen de late Middeleeuwen en de 18e eeuw, voornamelijk in Frankrijk en Engeland.

Grote Arcana

De Grote Arcana van de tarot telt 22 kaarten, ook troefkaarten ("trionfi" of Atouts) genoemd.

Grote Moeder

Grote Moeder, ook gewoon Godin genoemd is een van de twee godheden die in de moderne wicca en andere neopaganistische tradities samen worden aanbeden met de Gehoornde God. Vrouwen worden in deze vorm van hekserij geëerd als belichaming van de Godin.

De cultus van de Moedergodin zou volgens aanhangers veel ouder zijn dan de nieuwe 20e-eeuwse heidense bewegingen en zelfs wortels hebben in het stenen tijdperk (de 'venusbeeldjes' die dikke of hoogzwangere vrouwen voorstellen) en oude matriarchale samenlevingsvormen van meer dan 5000 jaar geleden. Aanhangers van wicca en het geloof in de Grote Moeder zoeken het ontstaan van hekserij in tijden toen vrouwen heersten doordat zij maatschappelijk de belangrijkste rollen vervulden. Daar zou volgens hen pas een einde aan zijn gekomen door de mannelijke god van latere paternalistische monotheïstische religies. Die omslag naar het patriarchaat zou omstreeks 3000 v. Chr. hebben plaatsgevonden.

H

Handfasting

Een folkloristisch en neopaganistisch gebruik waarbij de handen van een koppel ceremonieel worden samengebonden als symbool van een aangegane tijdelijke of langere verbintenis.

Handlijnkunde of chiromantie

Een vorm van waarzeggerij die iemands toekomst en karaktereigenschappen tracht af te leiden uit de lijnen en andere kenmerken van zijn hand. Het handlezen komt overal ter wereld voor, in talloze variaties.

Heksencultus-hypothese

Een theorie van de Britse antropologe Margaret Murray die stelde dat wat over Europese heksen werd verteld - dat zij sabbats hielden, de gehoornde god vereerden enzovoort - gebaseerd is op een werkelijk bestaande heidense religie die een gehoornde god vereerde.

Heksenhamer

Malleus Maleficarum of Heksenhamer is een in 1486 gepubliceerd boek waarvan de Latijnse titel 'hamer van het opzettelijk kwaad' betekent. Het werd geschreven door twee leden van de inquisitie, Heinrich Kraemer en Jacob Sprenger, met als onderwerp het kwaad dat heksen en tovenaars doen, op welke manier ze kunnen worden opgespoord en welke de beste methode is om hen te ondervragen (folteren).

Met maleficia verwees men in de tijd van de grote heksenvervolgingen naar kwaadwillige handelingen die heksen en tovenaars zouden doen om mensen, dieren of gewassen schade toe te brengen.

Heksenvervolging

In Europa is heksenvervolging hoofdzakelijk terug te voeren op de strijd die de katholieke kerk in het westen heeft gevoerd tegen ketters en 'heidenen', waarmee in het algemeen mensen werden bedoeld die een religieuze overtuiging aanhingen die voorafging aan een van de monotheïstische Abrahamitische religies: jodendom, christendom en islam. In de 15e en 16e eeuw bereikte de heksenvervolging in Europa een hoogtepunt.

Hekserij

Een vorm van tovenarij, een magische manipulatie van de natuur waarbij de heks of tovenaar beroep doet op bovennatuurlijke krachten zoals hulpvaardige geesten, dieren (in het Engels 'familiars' genoemd) of andere wezens.

De benaming "heks" heeft in verschillende culturen en tijden verschillende betekenissen. Sommige samenlevingen beschouwen een heks als een persoon met bovennatuurlijke krachten, maar in het westen beoordeelde men in het verleden zo iemand als een gewone persoon die er bewust voor had gekozen om een heks te worden. Ook wordt er soms onderscheid gemaakt tussen goede en slechte hekserij, waarbij de goede heks de gemeenschap tegen kwade krachten beschermt.

Helderziendheid

Het verkrijgen van informatie over plaatsen of gebeurtenissen op afgelegen locaties. Preciezer: helderziendheid is het psychisch vermogen om ongeacht afstand en tijd dingen te zien die zich op een andere plaats of in een andere tijd afspelen. Helderziendheid is een overkoepelende term die vaak verwijst naar telepathie, spiritisme, psychisch onderzoek, het tweede gezicht, profetische visioenen en heldere of voorspellende dromen. Helderhorendheid, dat vergelijkbaar is met helderziendheid, is het psychische vermogen om dingen te horen die buiten het bereik van het normale gehoor zijn of zich in het verleden of in de toekomst afspelen. Beide fenomenen kunnen optreden in de normale staat van bewustzijn, maar kunnen bijvoorbeeld ook veroorzaakt worden door drugs, vasten, ziekte en uitputting.

Horoscoop

Een astrologische voorstelling van het hemelgewelf, gezien vanuit een specifieke plaats op aarde op een welbepaald moment. De tekening wordt traditioneel in 12 huizen verdeeld, waarin Zon, Maan, planeten en andere elementen worden geplaatst die een rol spelen bij de analyse.

i

Intuïtie

Het vermogen tot het bereiken van directe kennis of inzicht, zonder evident gebruik van de rede. Het vermeerderen van kennis gaat dus zonder observatie van nieuwe feiten of deductie via al bekende gegevens. Het gaat steeds om een (uit geestelijke aanschouwing voortvloeiend) onmiddellijk kennen. Als bron van kennis staat het tegenover het verstandelijke, analytische denken. Het begrip wordt zowel in de psychologie, in de esoterie als in de filosofie gebruikt.

I Tjing of I Ching (Chinees voor "Boek der Veranderingen")

Een oude Chinese tekst, een van de Vijf Klassieken van het confucianisme. Traditioneel wordt de vorming van de hexagrammen (figuren met zes lijnen) en de interpretatie ervan toegeschreven aan Wen Wang, 12e eeuw v.Chr.

Het grootste deel bestaat uit een bespreking van een voorspelsysteem dat werd gebruikt tijdens de Zhou-dynastie (10e eeuw v. Chr.). Nadat het in de 2e eeuw voor onze jaartelling deel werd van de "Vijf Klassieken", begonnen geleerden er commentaren bij te schrijven, en werd de I Tjing de basis voor waarzeggerijpraktijk doorheen het hele Verre Oosten, om uiteindelijk bekend te raken in het westen.

J

Jeanne d’Arc

In Frankrijk geboren in 1412. Hoorde als kind, terwijl de honderdjarige oorlog woedde, stemmen die haar opdroegen Frankrijk te redden. In 1429 meldde Jeanne zich bij de Dauphin van Frankrijk als redder, gestuurd door God. Onder haar leiding werd het beleg van Orléans doorbroken, maar uiteindelijk leverden de Fransen haar aan de Engelsen over. De kerkelijke rechtbank in Rouen veroordeelde haar tot levenslange opsluiting, maar de Engelsen zorgden ervoor dat zij toch als heks op de brandstapel terechtkwam.

K

Kabbala

Een vorm van joods mysticisme. Een belangrijk geschrift is het Sepher Yetzirah, ongeveer tweeduizend jaar geleden geschreven in Babylonië. De Levensboom is een belangrijk kabbalistisch symbool.

Karma 

De leer van oorzaak en gevolg, nauw verbonden met zielsverhuizing in het hindoeïsme en het boeddhisme. Hierbij gaat men ervan uit dat toeval niet bestaat, omdat alles vooraf bepaald en vastgelegd is. Het geheel van goede en slechte handelingen uit vorige levens bepaalt volgens deze visie mee het huidige leven en latere existenties.

Kleine Arcana

De Kleine Arcana bestaat uit 56 kaarten van de tarot, die veel verwantschap vertonen met onze 52 huidige speelkaarten. Er zijn, net als in een gewoon kaartspel 4 'kleuren', aangeduid met staven, bekers, munten en zwaarden. Deze komen overeen met respectievelijk klaveren, harten, ruiten en schoppen.

Kreeft (Lat.: Cancer)

Het astrologisch teken van mensen geboren tussen ca. 22 juni en ca. 22 juli. Het is het vierde teken van de dierenriem.

Kwintessens

Kwintessens of ether is de benaming die in de oude en scholastieke filosofie werd gegeven aan het vijfde immateriële element, naast en boven de vier stoffelijke elementen lucht, water, aarde en vuur.

De Griekse filosoof Aristoteles introduceerde het concept van een vijfde element naast de vier klassieke elementen. Hij noemde het obaia, een element dat de hele wereld doordrong. Middeleeuwse filosofen noemden het quinta essentia, de vijfde essentie. Zij dachten dat het een vorm van materie was, iets dat ze dus volgens een bepaalde methode zouden kunnen extraheren. De oude Indiase filosofen kenden eveneens het idee van een vijfde element. De vijf Sanskritische elementen of bhutas zijn aarde, wind, vuur, water en ether. In de geschiedenis van de scheikunde werd de naam analogisch toegepast op het meest geconcentreerde extract van een stof.

 

L

La Sorcière

Een boek uit 1862 waarin de Franse historicus Jules Michelet met de stelling dat hekserij voortgekomen was uit protest van middeleeuwse lijfeigenen tegen de verstikkende sociale orde. Volgens Michelet hielden ze geheime nachtelijke bijeenkomsten waarop heidense dansen werden uitgevoerd en satires opgevoerd over heren en priesters. Dit zou al vanaf de 12e en 13e eeuw hebben plaatsgevonden.

Leeuw: (Lat.: Leo)

Het astrologisch teken van mensen geboren tussen ca. 23 juli en ca. 22 augustus. Het is het vijfde teken van de dierenriem.


Levensboom 

De kabbalistische levensboom is een model waarmee hermetische kabbalisten het gehele universum en het ontstaan ervan symbolisch voorstellen.

Levenselixer

Het levenselixer, ook wel bekend als het elixer van onsterfelijkheid en soms gelijkgesteld aan de Steen der wijzen, is een drankje dat iemand het eeuwig leven en/of eeuwige jeugd zou schenken. Het zou ook alle ziekten genezen. Alchemisten in verschillende tijdperken en culturen zochten naar een formule voor de bereiding van het elixer. Het concept is waarschijnlijk ontstaan in het oude India of China.

M

Maagd (Lat.: Virgo)

Het astrologisch teken van personen geboren tussen ca. 23 augustus en ca. 22 september. Het is het zesde teken van de dierenriem.

Magie

De veronderstelde kunde en kunst om de werkelijkheid te manipuleren, hetzij door middel van bovennatuurlijke krachten of door de kennis van de occulte wetten. In de westerse esoterie wordt magie samen met astrologie en alchemie gerekend tot de "drie traditionele wetenschappen".

Magie was in oorsprong de kunst van de magi, de priesterlijke kaste van de Meden die zich bekwaamden in astrologie en andere esoterische wetenschappen. In de loop der tijden kreeg het woord een ruimere betekenis, en duidde het op geloof en praktijken die niet passen in de riten van de georganiseerde religies. Mettertijd werd magie verbonden met geloof in 'bovennatuurlijke krachten' die nochtans in de natuur zelf besloten lagen en daaruit konden worden opgewekt.

Magie en religie

Magie verwijst naar het manipuleren van de werkelijkheid door middel van rituelen en bezweringen. Magie is echter niet alleen een techniek, want het gaat onvermijdelijk uit van een achterliggend wereldbeeld, een manier waarop alles wat gebeurt begrepen en verklaard wordt. Met magie wordt dus ook een wijze van rationaliteit, een kosmologie, beschreven waarbij ervan uitgegaan wordt dat onzichtbare krachten veranderingen kunnen teweegbrengen in de materiële werkelijkheid. Die werkelijkheid wordt begrepen als een samenhangend geheel van onderling afhankelijke en bezielde delen. Overal ter wereld is het de taak van de magiër om die relaties (via omens, tekenen) te kennen en een verbinding of verzoening te bewerkstelligen door het uitvoeren van magische rituelen. De sympathische magie werkt volledig volgens dit principe. Door deze animistische en holistische visie onderscheidt magie zich van het wetenschappelijk verklaringsmodel. Hoewel magie volgens antropologen overeenkomsten heeft met religie en religiositeit, zijn er ook duidelijke verschillen.

Magische cirkel

Wordt gebruikt als beschermend ritueel bij het aanroepen van entiteiten en andere magische handelingen. Magische rituelen worden uitgevoerd binnen een 'magische cirkel'. Voor aanroepingen en gebeden wordt een cirkel getrokken die de magiër of heks moet beschermen. Na de handelingen moet de cirkel weer ontbonden of 'geopend' worden, door middel van een gelijkaardig ritueel met de vier windrichtingen.

Maleficia

Met maleficia verwees men in de tijd van de heksenvervolgingen naar kwaadwillige handelingen die heksen en tovenaars zouden doen om mensen, dieren of gewassen schade toe te brengen.

Hoewel dit geloof ook al in de oudheid bestond, werd de term met name tijdens de heksenvervolgingen uit de late middeleeuwen en de renaissance gehanteerd als ‘verklaring’ voor ongelukken zoals mislukte oogsten, ziekten van het vee en ongevallen. Het hoefde niet eens zo spectaculair te zijn, want ook luizen of het verlies van een voorwerp, het zuur worden van de melk en elke denkbare tegenslag werd al gauw toegeschreven aan een heks of zwarte magiër. Sommige heksen zouden ook in staat zijn om problemen te veroorzaken door er gewoon aan te denken (zie ook het boze oog). Dat bestaande volksgeloof werd door de katholieke Kerk tijdens de renaissance gedemoniseerd. Geloofd werd dat achter de maleficia iemand zat die een pact met de duivel had gesloten. Alles wat mis ging werd toegeschreven aan heksen, wat resulteerde in vervolging en veroordeling.

Mandala

Voor Carl Gustav Jung was de mandala een symbool van heelheid, volledigheid en perfectie. Hij symboliseerde het Zelf. De mandala (Sanskriet voor cirkel) is een combinatie van een magische cirkel met quaterniteit ('vierheid'). Mandala's kunnen verschijnen in dromen en visioenen, en als kunstwerk. Net zoals bij yoga het geval is, maakte Jung in zijn behandeling gebruik van de mandala als middel tot meditatie en actieve verbeelding.

Microkosmos en macrokosmos

Twee aspecten van een theorie ontwikkeld door de oude Griekse filosofen om de mens en zijn plaats in het heelal te beschrijven. Deze vroege denkers zagen de individuele mens als een kleine wereld (microkosmos), waarvan de samenstelling en structuur overeenkwamen met die van het heelal, of 'grote wereld' (macrokosmos).

Moedergodin

Een personificatie van de natuur, het moederschap, de vruchtbaarheid, de schepping en de vruchtbare aarde. Voorbeelden: venusbeeldjes uit de steentijd, de 'Grote Moedergodin' uit de wiccareligie, en de maagd Maria uit het christendom.

N

Neopaganisme

Een 19e-eeuwse heropleving van het oude heidendom, beïnvloed door polytheïstische religies buiten Europa, Europese folklore, esoterie en hekserij. Het was in wezen vanaf het einde van de 19e eeuw dat deze religieuze beweging vorm begon te krijgen, met als bekendste neopaganismen het neodruidisme en wicca.

Nigredo

Nigredo, of zwartheid, betekent in de alchemie verrotting of ontbinding. Volgens de alchemisten maakte het deel uit van de eerste stap in het proces dat tot de vervaardiging van de Steen der wijzen leidde.

Bij de aanvang van 'het Grote Werk' of Magnum opus moesten alle alchemistische ingrediënten worden gereinigd en uitvoerig gekookt tot een uniforme zwarte materie ontstond. De psycholoog Carl Jung, die de alchemie bestudeerde, interpreteerde nigredo als een moment van de maximale wanhoop, (een "donkere nacht van de ziel") en zag het als een voorwaarde voor verdere persoonlijke ontwikkeling. Andere fases van het alchemistische opus zijn albedo (witheid), citrinitas (geelheid) en rubedo (roodheid) die eveneens op spirituele of psychologische wijze kunnen geduid worden.

Numerologie

De studie van getallen die tracht iemands kenmerken, talenten, drijfveren en levenspad te achterhalen vanuit de veronderstelling dat er een zinvol verband bestaat tussen iemands persoonlijke getallen en wat hem in zijn leven overkomt.

O

Occulte wetenschappen

Het systematisch onderzoek en de theorievorming van oude wetenschappen als astrologie en alchemie bedoeld die hun verklaringsmodel baseren op een mythische wereldopvatting. Deze vorm van 'wetenschap' geraakte vanaf de 17e eeuw met de opkomst van de natuurwetenschappen geleidelijk in de marginaliteit.

Het begrip 'occulte wetenschap' is in de eerste plaats gemunt door Rudolf Steiner in zijn werk 'Geheimwissenschaft im Umriss' ''(Occulte wetenschap, een overzicht)'' uit 1909. Hierin schrijft hij een vervolg op een werk over theosofie en vereenzelvigt het begrip ''occulte wetenschap'' met antroposofie en theosofie.

Onbewuste

Een psychische laag die niet direct toegankelijk is voor de bewuste geest. In de psychologie van Jung wordt onderscheid gemaakt tussen persoonlijk onbewuste en collectief onbewuste.

P

Pantheïsme

 

De opvatting, volgens welke God en de wereld één zijn. De leer zelf gaat terug tot het begin van de Indiase filosofie. Het verschijnt in de loop van de geschiedenis in een grote verscheidenheid aan vormen. In de meest strikte zin betekent het: gelijkstelling van God aan de wereld en al het bestaande, waardoor het als een vorm van atheïsme te beschouwen is. 

Paracelsus (1493-1541)

Een Duitse arts, alchemist en magiër. Hij is degene die de moderne rol van de chemie in de geneeskunde bepaalde. Hoewel zijn theorieën nog magisch waren, ligt zijn verdienste erin dat hij het belang inzag van het experiment om niet blind op de traditie te moeten vertrouwen. Dit had veel invloed op de richting die de geneeskunde na zijn dood zou volgen.

Parapsychologie 

Een discipline die met behulp van wetenschappelijke methodes het bestaan en de oorzaken van psychische vermogens onderzoekt, alsook de mogelijkheid van een leven na de dood. Parapsychologen bestuderen een aantal als paranormaal beschouwde verschijnselen zoals telepathie, precognitie, helderziendheid en telekinese.

Popastrologie of zonnetekenastrologie

Een sterk vereenvoudigd systeem van de westerse astrologie waarbij alleen rekening wordt gehouden met de positie van de Zon bij de geboorte. De Zon staat in de geboortehoroscoop in een van de twaalf tekens (sterrenbeelden), en daaruit wordt alles afgeleid. De meeste mensen die hun horoscoop raadplegen in kranten, tijdschriften en online rubrieken kennen alleen deze vorm van astrologie. Ze beseffen niet dat deze in 1930 ontstane astrologie slechts een uitgeklede versie is van wat een klassieke astrologische analyse inhoudt.

Precognitie

Het verkrijgen (ontvangen) van informatie over toekomstige plaatsen of gebeurtenissen voordat ze plaatsvinden.

Prima materia

Duidt geen materie in de gewone zin aan, maar eerder een potentieel tot materie. Het begrip is essentieel in de alchemie, om de theorie van transmutatie van gewone metalen in edele metalen te ondersteunen. De 'eerste materie' is ook in negatieve zin te begrijpen als dat wat rest nadat alles aan een object is ontnomen wat het aan karakteristieken bezat. Het begrip prima materia (materia prima) als 'materie zonder vorm' is mogelijk terug te voeren op een concept uit Aristoteles' metafysica, al is dit niet onomstreden.

Psychokinese

Het veronderstelde vermogen van de geest om materie, tijd, ruimte of energie te beïnvloeden met door de huidige wetenschap onbekende (niet erkende) middelen.

Q

R

Ram (Lat: Aries)

Het astrologisch teken van mensen geboren tussen ca. 21 maart en ca. 20 april. Ram is het eerste teken van de dierenriem en markeert ook het begin van de lente.

Reïncarnatie

De wedergeboorte van een ziel of een ander niet-fysiek aspect van het menselijk bewustzijn in een nieuw fysiek lichaam na de dood.

Rozenkruisers

Een geheim genootschap dat in de late middeleeuwen in Duitsland zou zijn opgericht door Christian Rosenkreuz. De leden zouden naar verluidt esoterische wijsheid bezitten die werd overgeleverd vanuit de oudheid. De leer van de Rozenkruisers is een combinatie van occultisme en andere religieuze overtuigingen en praktijken, met inbegrip van hermetisme, joodse mystiek en gnostiek. De Fama en Confessio uit 1614 en 1615 worden gezien als manifesten van de Rozenkruisers. Er worden verbanden gelegd tussen de ontstaansgeschiedenis van de vrijmetselaars.

Runen

Runen hebben een lange geschiedenis, die teruggaat tot het oude gebruik door Germaanse en Scandinavische stammen, en zijn tot op de dag van vandaag populair als eenvoudig orakelsysteem. De stenen (of kaarten) worden geleverd in een set van 24 oude alfabetische symbolen en een instructieboek voor het werpen en raadplegen van de houten tegeltjes met symbolen.

Voorspellen met runenstenen werd vooral populair bij 20e-eeuwse neopaganisten en new age-aanhangers.

De benodigdheden voor het orakel met de runen zijn: 24 of 25 runenstenen en een werpmatje.

S

(Heksen)sabbat

Volgens de Europees-christelijke overlevering een nachtelijke bijeenkomst van heksen. De benaming dateert uit het midden van de 14e eeuw, toen het verschijnsel voor het eerst opdook in verslagen van de inquisitie. "Sabbat" is waarschijnlijk afgeleid van de Joodse term voor de zevende dag.

Het idee van heksensabbats kan teruggevoerd worden op oude Griekse en Romeinse feesten tere ere van Dyonisos/Bacchus, bij de Romeinen gekend als de Bacchanalia. Dionysos werd vertegenwoordigd door een gehoornde geit als symbool van vruchtbaarheid. Zijn vereerders verzamelden 's nachts op afgelegen plekken in de natuur. Daar hielden ze uitbundige drankorgieën met door mannelijke priesters geleide vrouwen. Deze feesten werden in de Romeinse tijd geassocieerd met extatisch dansen, wijn drinken en seksuele uitspattingen en zouden in 186 v.Chr. door de Romeinse Senaat verboden worden.

Samhain

Een van de acht keltische jaarfeesten. Zie ook korrigan.

Santería:

een syncretische religie die op Cuba en Puerto Rico wordt gepraktiseerd. Santería betekent in het Spaans vrij vertaald heiligenverering. De religie is een samensmelting van hoofdzakelijk Rooms-Katholicisme en de Yorùbáreligie, de traditionele verering van de Orishas door de Yorùbá.

Satan: (de duivel)

Een uitvinding van het christendom; heeft niets met hekserij of wicca te maken.

Satanisme

Een heterogene verzameling filosofische en religieuze overtuigingen die zijn gebaseerd op een actieve relatie met een satanische figuur. Het concept van satanisme is een uitvinding van het christendom, want het berust op de figuur van Satan, een personage dat is afgeleid van de christelijke mythologie. Satanisten, zoals 'De Kerk van Satan' door Anton Lavey opgericht in 1966, worden door de publieke opinie al eens onterecht voor heksen of wicca's aanzien. De Satan die deze groepen aanbidden is evenmin de christelijke duivel, maar een oude god van de gnostici: Lucifer, de Lichtbrenger. De groep heeft vooral aanhangers in de VS, bijvoorbeeld bij muzikanten uit de heavy metal scene.

Schorpioen (Lat.: Scorpio)

Het astrologisch teken van mensen geboren tussen ca. 24 oktober en ca. 22 november. Het is het achtste teken van de dierenriem.

Reginald Scot

Auteur van het theoretische werk The Discovery of Witchcraft (1584). Scot zag geen reden om in hekserij te geloven, hekelde de charlatans die met magie goedgelovige mensen bedrogen, en vond de heksenvervolging door de Katholieke Kerk irrationeel en onchristelijk. Shakespeare maakte gebruik van zijn werk voor de beschrijving van de drie heksen in zijn Macbeth.

Splendor Solis

Splendor Solis, "De Pracht en praal van de Zon", is een kleurrijk geïllustreerd alchemistisch manuscript uit de 16e eeuw, geschreven in het Middelduits. Het auteurschap werd toegeschreven aan de fictieve legendarische Salomon Trismosin, de leraar van Paracelsus.

Steen der wijzen

(Latijn: lapis philosophorum; Grieks: chrysopoeia): een legendarische alchemistische substantie die in staat zou zijn om gewone metalen in goud te veranderen. Lange tijd was het vervaardigen van de steen der wijzen het voornaamste doel van de westerse alchemie. Soms wordt de hij ook als levenselixer voorgesteld waaraan verjongende en levensverlengende eigenschappen worden toegekend. In de loop van de 17e eeuw kreeg alchemie meer en meer een 'innerlijk' aspect, met auteurs als Jakob Böhme en Thomas Vaughan die waarschijnlijk al niet meer in een laboratorium werkten.

T

Tarot

Een set van 78 kaarten met symbolische, archetypische voorstellingen, die zowel als speelkaarten worden gebruikt als voor esoterische toepassingen. Voorbeelden van dat laatste zijn persoonlijkheidsanalyse, meditatie en voorspelling. De benaming 'tarot' verwijst mogelijk naar de rivier Taro in Noord-Italië, de streek waar het spel ontstond.

Tarotkaarten werden omstreeks 1450 ontwikkeld in Milaan en Bologna, en tarot was het eerste kaartspel met troeven. Eeuwenlang bleef het een gewoon kaartspel ter amusement, zonder enige betekenis te hechten aan de afbeeldingen en nummers. Dat veranderde in de late 18e eeuw en vooral in de 19e eeuw toen het spel een occulte interpretatie kreeg van de symboliek.

Telepathie

Overdracht van informatie over gedachten of gevoelens tussen individuen door middel van iets anders dan de vijf klassieke zintuigen.

Tetrabiblos

De naam van Claudius Ptolemaeus' verhandeling over astrologie, in het Grieks bekend als Apotelesmatika ("Astrologische invloeden"). De Latijnse benaming 'Tetrabiblos' betekent "Vier boeken". Het werk is vanaf zijn ontstaan in de 2de eeuw voortdurend gekopieerd en later herdrukt. Het was eeuwenlang het meest toonaangevende werk over astrologie.

 

U

V

Vampier

Een ondode die 's nachts zijn graf verlaat om zich te voeden met het bloed van de levenden. Het geloof in het bestaan van vampieren was reeds in de 18e eeuw sterk bij de Sla­vi­sche be­vol­king van Zuid-Eu­ro­pa. De mythe gaat echter terug tot in de oudheid: zo beschrijft Ovidius "strigae" als oude vrouwen die door een bezwering in een vogel veranderen en zich voeden met menselijk vlees en bloed. Het woord zou later gebruikt worden om een heks aan te duiden.

Vissen (Lat.: Pisces)

 Het astrologisch teken van mensen geboren tussen ca. 20 februari en ca. 20 maart. Het is het twaalfde teken van de dierenriem.

Vliegen van heksen

Het gevoel van te vliegen en visioenen van vliegen zijn een bekend door antropologen geregistreerd fenomeen bij sjamanen over de hele wereld. De sjamanen gaan hierbij in trance en vertellen nadien hoe ze hun lichaam (bewustzijn) verlaten en naar andere plaatsen en werkelijkheden reizen. De trance wordt vaak opgewekt door trommels en psychedelisch werkende substanties. Net zoals heksen vliegen zij evenmin fysiek door de lucht, maar maken in hun verbeelding gebruik van shapeshifting waarbij zij een vogel of andere gedaante aannemen, zoals ook van heksen gezegd wordt dat zij zich in een kat, raaf of kraai kunnen veranderen.

W

Waterman (Lat.: Aquarius)

Het astrologisch teken van mensen geboren tussen ca. 21 januari tot ca. 19 februari. Het is het elfde teken van de dierenriem.

Watermantijdperk of Aquariustijdperk

Een van de twaalf grote tijdperken die telkens beginnen wanneer het lentepunt een ander sterrenbeeld van de dierenriem binnengaat. Vanuit het sterrenbeeld Vissen gaat het in onze tijd stilaan naar Waterman. 'The age of Aquariu's zou volgens sommige astrologen gepaard kunnen gaan met grote veranderingen op wereldschaal.

Wedergeboorte

Het met reïncarnatie en zielsverhuizing verbonden geloof dat men na de dood opnieuw geboren wordt.

Weegschaal (Lat.: libra)

Het astrologisch teken van mensen geboren tussen ca. 23 september en ca. 23 oktober. Het is het zevende teken van de dierenriem.

Westerse esoterie

De term die academische onderzoekers tegenwoordig verkiezen boven beladen begrippen zoals (westers) occultisme en occulte wetenschappen. De drie 'traditionele wetenschappen' van de westerse esoterie zijn astrologie, magie en alchemie

Wicca

Wicca, de belangrijkste neopaganistische vorm van hekserij, is vooral een natuurreligie. Daarnaast is het ook een ecologisch en feministisch geïnspireerde filosofie. Volgelingen van wicca inspireren zich op voorchristelijke bronnen, Europese folklore en mythologie. Gerald Gardner, de "vader van de wicca", introduceerde zijn 'Book of Shadows' omstreeks 1950 in zijn Bricket Wood Coven, waar hij kandidaat-heksen een initiatie gaf.

Hoewel wicca dus een 20e-eeuwse beweging is, beschouwen wicca's (Engels:'wiccans')  zichzelf als priesters en priesteressen van een voorchristelijke sjamanistische natuurreligie die een godin vereert die gerelateerd is aan de Moedergodin in haar drie aspecten van Maagd, Moeder en Heks.

Wichelroede

Een middel bij divinatie. Bij wichelroedelopen gaat men met een gevorkte wil­gen- of haze­laars­tak op zoek naar bijvoorbeeld metalen of water.

X

Y

Yin en yang

Het idee dat al het bestaande wordt beheerst door twee tegengestelde krachten, de ene (Yang) mannelijk en de andere (Yin) vrouwelijk en afhankelijk van elkaar. Deze concepten verschenen aan het einde van de derde eeuw voor Christus. Ze worden vaak toegeschreven aan de denker Zou Yan, die ze formuleerde om een verklaring te zoeken voor natuurlijke cycli zoals het ritme van de seizoenen of de variatie van de duur van de dagen. Voor hem waren yin en yang complementaire tegengestelden waarvan de verbinding spanning creëert; ze vormen de bron van beweging.

Z

 

 

 

 

Teksten: Jules Grandgagnage

Sommige teksten publiceerde ik eveneens onder de licentie CC-BY-SA

op projecten als Wikipedia en Wikibooks 

onder mijn account J.G.G.